На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, Заповед № РД – 01-179/06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и удължаване на срока на извънредното положение с Решение от 06.04.2020г. на Народното събрание на Република България

Н А Р Е Ж Д А М: 

  1. 1. Отменям своя Заповед № 356 от 13.03.2020г. в частта на т.15, предложение първо, с която бе разпоредено като противоепидемична мярка на територията на Община град Добрич преустановяване дейността на Фермерски пазар.
  1. Функционирането на Фермерски пазар за срока на обявеното извънредно положение, да се осъществява при спазване на следните мерки:
  • Разширяване площта на фермерския пазар и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
  • Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
  • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
  • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
  • спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.
  1. Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

loading...