Ето всички групи, имащи право на намаление в градския транспорт, и документите, които трябва да представят

0
81

©

Децата на възраст до 10 години пътуват безплатно в градския транспорт, но и на тях трябва да им бъде издадена карта, като за целта се предостави копие от акта за раждане и документ за самоличност на родителя, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес. Това напомнят от общинското предприятие “Организация и контрол на транспорта” в навечерието на първия учебен ден.   

До края на годината цената на преференциалните месечни карти за цялата градска мрежа остава 13 лв., а 39 лв. струват тримесечните. Издават се в бюро “Байкал” и това на ул. “Отец Паисий”.

Ето всички правоимащи групи за пътуване с преференциални карти и съответните документи, които е необходимо да представят:

– лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на община Пловдив; картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

– студентите редовно обучение, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив; картите се издават/зареждат след представяне на лична карта и студентска книжка, и копие от нея със записана текуща учебна година и заверен семестър за периода, за който се иска картата; за абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30 юни на съответната година;

– докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;

– ученици, учащи се в училища на територията на Пловдив, картите се издават/зареждат срещу списъци, заверени и представени от учебното заведение; допуска се и представянето на “Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник и не е включен в представения списък; за абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30 юни на съответната година;

– всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция “Социална политика” на община Пловдив;

– лица с увреждания с над 50% намалена работоспособност – картите се издават/зареждат срещу лична карта и решение на ТЕЛК – оригинал и копие; за карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта; придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия  само когато го придружава;

– майки с деца до 3-годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение, картите се издават/зареждат срещу лична карта и удостоверение от Дирекция “Социално подпомагане”.

Не пропускайте новините и през телеграм канала ни: https://t.me/ndt1eu

Източник