Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.(ОПРЧР 2014-2020 г.).

Финансовата подкрепаможе да се ползва за получаване на бизнес услугив областта на бизнес стратегиите, продажбите, маркетинговите и юридическитеуслуги, финансовото управление и контрол, мениджмънта, управлението на човешки ресурси, и в сферата на информационните технологии. Допустим разход е и посещение и участие в търговски изложения и панаири в страната и Европейския съюз, включващсредства за такси, участия,пътни, дневни и квартирни.

По процедурата могат да участват предприятия, създадени от участници в проекти по операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014-2020 г. и самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в  тези проекти.Допустими са и проектни предложения от предприятия(вкл. социални) и самонаети лица, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014-2020 г., или стартирали стопанска дейносткато безработни померки по Закона за насърчаване на заетостта. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч., на 30 септември 2020 г.

При 62 кандидати, до момента са одобрени десет проекта,като единият е на софтуерна компания от град Добрич. С бюджет от 4 985,50 лв., фирмата ще се възползва от услуги в сферата на финансовото управление и контрол, мениджмънта и информационните технологии. По този начин безвъзмездната подкрепа ще допринесе за развитието и устойчивостта на компанията.

Процедурата ес планиран бюджет от 5,86 млн. лв. и се очаква да подкрепиблизо 1200 предприятия за успешно бизнес развитие.

Подаването на проектите става чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на телефони 0897560860, 0897560660, 0897560760, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата ни във фейсбук.

loading...