В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2019”.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години.

Особеност на третото по ред Европейско здравно интервю е, че се изпълняват и дейности по проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю“. Целта на проекта е качествено и количествено тестване на нови променливи от областите – хора с увреждания; детско здраве – за деца до 15 години; пациентски опит; хранителни навици.

Изследването е извадково и се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. Провеждане му е определено в Регламент (ЕС) № 255 от 19.02.2018 г. на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни, основани на Европейската система за здравни интервюта (EHIS). По време на изследването се спазват изискванията на европейското и националното законодателство.

Въпросникът за изследването е структуриран в четири модула:

  • Здравен статус – включва въпроси за самооценка на здравето, разпространение на хронични заболявания, физически и сетивни функционални ограничения, непосрещнати нужди по отношение на извършването на персонални ежедневни дейности и дейности по поддържане на домакинството, психично здраве.
  • Здравни грижи – ползване на медицински услуги, болнично лечение, обръщаемост към личен лекар, лекар специалист и стоматолог, употреба на медикаменти.
  • Здравни детерминанти (начин на живот) – физическа активност, консумация на плодове и зеленчуци, тютюнопушене, употреба на алкохол.
  • Основни социално-икономически характеристики – пол, възраст, икономическа активност, образование,и други.

В област Добрич, в рамките на анкетното изследване „Европейско здравно интервю – 2019” ще бъдат посетени 144 домакинства, включващи 326 лица от градовете Добрич, Балчик, Каварна, Тервел и селата Българево, Зърнево, Люляково, Паскалево, Подслон и Сенокос. Извадката за страната е от 5 050 домакинства. През периода октомври – декември 2019 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

По данни от проучването, проведено през 2014 г. – 66.6% от населението на страната на 15 и повече години оценяват здравето си като добро и много добро, а 44.6% споделят, че имат хронични заболявания. Никога не са посещавали стоматолог – 4.8%. С наднормено тегло са 39.2%, а 14.8% страдат от затлъстяване. В момента на интервюто не пушат  65.2% от лицата на 15 и повече години. Веднъж или повече от веднъж на ден консумират плодове или зеленчуци съответно 35.4 и 38.4%

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация и данни за анкетното проучване „Европейско здравно интервю“ може да се намери в ИС ИНФОСТАТ и на сайта на НСИ (www.nsi.bg ), раздел „Здравеопазване“.

Илга ИВАНОВА, главен експерт в ТСБ

loading...