Д-Р МАРИЯН АНАНИЕВ СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА ЗА УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ 1

0
122

Д-р Мариян Ананиев ще ръководи трети мандат “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД град Добрич, след като Общинският съвет одобри предложението на общинската комисия за провеждане на конкурса за избор науправител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД град Добрич.

Обявата с условията и необходимите документите за участие в конкурса бепубликувана в медиите и интернет страницата на общината, в съответствие сизискванията на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственостна Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и заучастието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел исключването на договори за съвместна дейност.

В обявения срок бяха подадени документи от един кандидат – д-р МариянИванов Ананиев.

С Протоколно решение №1 от 12.05.2022 г. комисията допусна до втори етап заучастие в конкурса за Управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич”ЕООД град Добрич – д-р Мариян Иванов Ананиев.

С Протоколно решение №2 от 17.06.2022 г. комисията оцени представената отединствения кандидат д-р Мариян Иванов Ананиев –Бизнес плана за управление надружеството, съгласно Карта за оценка на бизнес плановете на кандидатите – Образец №3към Приложение №1 от Наредбата и допусна кандидата до трети етап от конкурса/събеседване/.

На 21.06.2022 г. комисията проведе събеседване с д-р Мариян Иванов Ананиев и го оцени с Карта за оценка от събеседването.

Въз основа на проведения конкурс, комисията предложи на Общинския съвет да възложи управлението на ДКЦ 1 на д-р Мариян Ананиев. НДТ