ОБЯВА
На основание Заповед № РК – 10-1/ 10.01.2020 г. на Управителя на „ДКЦ – II – ДОБРИЧ“ ЕООД – гр. Добрич, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 29.01.2020 г., в 9.00 часа, в залата на дружеството на адрес: гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 68, на първи етаж, за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, а именно:
Търговска площ за инсталиране на апарат за тонизиращи напитки /топли и студени/, разположена на първи етаж, сектор В, до аптеката, с достъп до електрическата инсталация.
Начална наемна цена за обекта в размер на 200 лева без ДДС. Депозит за участие в размер на 600 лв.
Обектът се отдава за срок от 5 години. Цената е платима, съгласно договора за наем.
Депозитът за участие в търга е изчислен съгласно чл. 77, ал. 3 от НРПУРОИ.
Тръжни документи могат да се закупят всеки работен ден от 14.01.2020 г. до 28.01.2020 г. включително, от 9.00 часа до 15.00 часа, в счетоводството на дружеството, при цена от 50.00 /петдесет/ лева с ДДС.
Повече информация може да се получи от организатора, на адрес: гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 68 и на телефон 058/ 604 522, 605 197.
loading...