О Б Я В А

 

На основание Заповед № РК – 10 – 42 / 18.09.2019г. на Управителя на  “ДКЦ – ІІ – ДОБРИЧ”  ЕООД – гр. Добрич ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 07.10.2019г. в  9,00 часа в залата на дружеството на адрес: гр.Добрич, бул. “25 – ти септември” №68, на първи етаж, за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, а именно:

Обект №1 – Кабинет по дентална медицина №100, разположен на първи етаж, корпус ІІІ, с площ от 18.13 кв.м. и кубатура 52,58 куб.м. западно изложение,с мивка с течаща вода парно отопление.

Начална наемна цена за обекта в размер на 135.43 без ДДС. Депозит за участие в размер на 406.29 лв..

Обект №2  – Площ от 4 кв.м. за инсталиране на два броя масажни столове, намираща се срещу аптеката на първи етаж, в ляво от входната врата, сектор В, с достъп до електрическата инсталация.

Начална наемна цена за обекта в размер на 74.56 лв. без ДДС. Депозит за участие в размер на 223.68 лв..

Обект №3Площ от 4 кв.м за инсталиране на детски клатушки намираща се от външната страна на сградата, в ляво от входната врата, с достъп до електрическата инсталация.

Начална наемна цена за обекта в размер на 74.56 лв. без ДДС. Депозит за участие в размер на 223.68 лв.

Обектите се отдават за срок от пет години. Цената е платима, съгласно договора за наем.

Депозитите за участие в търга са изчислени съгласно чл. 77, ал.3 от  НРПУРОИ.

Тръжни документи могат да се закупят всеки работен ден от 20.09.2019г. до 04.10.2019г. включително от 9.00 часа до 15.00 часа в счетоводството на дружеството при цена от 50,00 /петдесет/ лв. с ДДС.

Повече информация може да се получи от организатора на адрес: гр.Добрич, бул.”25-ти септември” №68 и на тел. 058 / 604522,  605197.

УПРАВИТЕЛ : …………………………..

/ Д-р В. Веселинов /

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
  3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
  4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ