Две варненски дружества са кандидати да ремонтират дамбата в Балчик в градската и част, съобщи Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна. До крайния срок 25 януари оферти са подали „Пътища и мостове“ и „Инфра експерт“. Към първата фирма комисията, отворила ценовите предложения на 28 януари, има забележки за предоставяне на допълнителна информация – името на експерта, който ще ръководи обекта. Дадени са пет дни за отстраняване на пропуски, след което ще се пристъпи към оценка и определяне на изпълнител.
Припомняме, че парите са европейски. Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е 1, 246 млн. лева. Критерий за възлагане е икономически най-изгодната оферта според техническото и ценово предложение. Обществената поръчка е за реконструкцията на настилката на крайбрежната алея, изграждането на велоалея, възстановяване на предпазните и отводнителните съоръжения. Съгласно заданието настилката в отделни участъци ще бъде от гранит и асфалтобетон. Обществената поръчка се финансира по проект “Синергия на природата и културата – потенциал за развитие на трансграничния регион” по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Предстоят процедури за избор на строителен надзор и за управление на проекта. Предвижданията са дейностите да завършат тази година, съобщи Радио Варна.