ДАЗД ЩЕ ПРЕДЛОЖИ МОДЕЛ ЗА ДЕТСКО УЧАСТИЕ ДА СТАНЕ МЕЖДУНАРОДЕН

0
1142

Първата от поредица срещи проведе вчера в областната администрация в Добрич председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева с представители на местната власт, на РУО, РД „Социално подпомагане”, РЗИ, ОД на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера от областите Добрич, Силистра, Варна, Шумен и Търговище.

Областният управител Детелина Николова благодари на председателя на Агенцията, която е приела отправената покана за домакинство в Добрич, откъдето стартираа регионалните срещи на ДАЗД. Детелина Николова изрази увереност, че с обединени усилия на ангажираните институции, ще се създадат условия за прилагането на мерки, гарантиращи подходяща среда за развитие на младите хора.
През януари 2017 г. започва създаването на национален модел за детско участие в обществения и политическия живот на страната, съобщи в Добрич председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева. По нейните думи, това ще бъде един от приоритетите в политиката за деца през следващата година. Целта е да се осигури участие на децата при вземането на решения, свързани с тяхното развитие. Особено важно е в подготовката на закони за децата да се има предвид и тяхното становище. Според сега действащия Закон за закрила на детето, на национално ниво е изграден Съвет на децата, в който членуват представители на всичките 28 административни области, както и представители на малцинствата и на уязвими социални групи. В състава на детския съвет ще се избират деца по няколко подхода – чрез индивидуални кандидатури, както и чрез номинации от местните общности, ученическите организации, гражданските сдружения и бизнеса, поясни Офелия Кънева. Към Съвета на децата ще бъде изграден специален секретариат, който ще подпомага неговата дейност. Съветът ще заседава четири пъти годишно и ще формира позиции и становища по актуални проблеми на детското развитие. Тези становища ще влияят върху законодателния процес, посочи Кънева.
Български модел за детско участие в обществения и политическия живот ще бъде предложен за утвърждаване и като международен, съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, която представи приоритетите в политиката за децата през 2017 година на срещата.
Темата за детското участие е нова не само за България, но и за Европа, и политиката за подрастващите трябва да се разгърне към всички млади хора, каза председателят на ДАЗД. В хода на дискусията, представители на институции и неправителствения сектор обсъдиха с екипа на ДАЗД идеята за серия от нови партньорства с цел утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб.
Участниците в срещата заявиха готовност за съвместни действия и сътрудничество, което да допринесе за повишаване на информираността и чувствителността не само на професионалистите, но и на цялото общество, към правата и проблемите на децата и младите хора в България. НДТ