О  Б  Я  В  А

 

„Градски транспорт Добрич” ЕООД,

на основание чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, във вр. с чл. 77 и  сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед № 22/02.06.2021 г. на Управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД

обявява публичен търг с тайно наддаване

на 21.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8, за отдаване под наем на имот, собственост на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич:

 

по

ред

Наименование и предназначение

на имота

Площ кв.м.

 

 

Начална

тръжнацена

в лева на месец /безДДС/

Депозитна

вноска

/лева/

Срок за отдаване

(години)

 

1. Част от поземлен имот с идентификатор 72624.618.299 по ККРР на град Добрич, находящ се в гр.Добрич, ж.к.“Балик“, ул.“Христо Ботев“ (номер по предходен план 362, кв.29, парцел II), за търговия и услуги

 

1000 250,00 750,00 3

 

            Стойността на тръжните книжа е 48,00 лв. с включен ДДС. Същите можете да закупите от„Градскитранспорт Добрич” ЕООД, ул. „Войвода Димитър Калъчлията”  № 8 от 07.06.2021 г. до 16.00 часа на 15.06.2021 г.

            Оглед на обекта може да бъде направен от07.06.2021 г. до 16.06.2021г. (вкл.) от 10.00 до 16.00 часа след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Депозитната вноска за участие в търга се внася в срок до17.06.2021 г. по банкова сметка  BG 56 SOMB 9130 1056 4667 01, BIС – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул. ”Независимост” № 14. 

УПРАВИТЕЛ: …………………

/Катя  Петкова/

 

loading...