„Градски транспорт Добрич” ЕООД, град Добрич: Обява за публичен търг

215

 

О Б Я ВА

 

„Градски транспорт Добрич” ЕООД, град Добрич обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.12.2019г. от 10.00 часа в сградата на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8 за отдаване под наем на част от имот, собственост на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич:

 

по

ред

Наименование и предназначение

на имота

Площ кв.м.

 

 

Начална

тръжна цена

в лева на месец /без ДДС/

Депозитна

вноска

/лева/

Срок за отдаване

(години)

 

1. Част от поземлен имот с идентификатор 72624.618.299 по ККРР на град Добрич, находящ се в гр.Добрич, ж.к.“Балик“, ул.“Христо Ботев“ (номер по предходен план 362, кв.29, парцел II), за търговия и услуги

 

1000 250,00 750,00 3

 

 

Стойността на тръжните книжа е 48,00 лв. с включен ДДС. Същите можете да закупите от „Градски транспорт Добрич” ЕООД, ул. „Войвода Димитър Калъчлията”  № 8 от 05.12.2019 г. до 16.00 часа на 16.12.2019г.

Оглед на обекта може да бъде направен 05.12.2019 г. до 18.12.2019г. (вкл.)  от 09.00 до 16.00 часа след представяне на документ за закупени тръжни книжа. Депозитната вноска за участие в търга се внася в срок до 19.12.2019 г. по банкова сметка  BG 56 SOMB 9130 1056 4667 01, BIС – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга на тел. 058/663826.

 

 

loading...