“ВиК-Златни пясъци” ООД, гр. Варна,

уведомява своите клиентите, че въз основа на РЕШЕНИЕ № Ц-32  от 30.12.2022 г. на КЕВР – гр. София за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги  за 2023 г., съгласни одобрените на бизнес планове за развитие на дейността на ВиК дружествата, считано от 01.01.2023 г. определя нови цени на ВиК услуги /без ДДС/, както следва:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2023 г.
Доставяне вода на потребителите  

1,504

Отвеждане на отпадъчни води на потребителите  

1,781