О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. “Люлин“ 2, бул. “Панчо Владигеров“ № 66 

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

„Технологична промяна в начина на измерване на количеството горивен газ на Компресорна станция Кардам“

При проявен интерес, писмени становища и мнения относно инвестиционното предложение се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна на адрес: гр. Варна 9100, ул. „Ян Палах“ №4.

Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е налична на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД – https://www.bulgartransgaz.bg/