Без подвижна секция в Балчик и на тези избори

0
220

На поредните избори за нов парламент и този път в Балчик ще липсва опцията за гласуване с подвижна избирателна кутия. Та­зи въз­мож­ност се пре­дос­та­вя на из­би­ра­те­ли с трай­ни ув­реж­да­ния, кои­то не им поз­во­ля­ват да уп­раж­нят из­би­ра­тел­но­то си пра­во в из­бор­но­то по­ме­ще­ние. До крайния срок 18 март само двама души са заявили желанието си да гласуват по този начин при необходим ми­ни­мум от десет, съобщиха от администрацията.

Оттам уточняват, че сек­ции­те за гла­су­ва­не на из­би­ра­те­ли с ув­ре­де­но зре­ние или със зат­руд­не­ния в прид­виж­ва­не­то в гр. Бал­чик са с номера пър­ва и вто­ра, по­ме­ща­ва­щи се в Мел­ни­ца­та. Из­би­ра­те­ли­те с ув­ре­де­но зре­ние или със зат­руд­не­ния в прид­виж­ва­не­то в дру­ги­те на­се­ле­ни мес­та ще гла­су­ват в об­ра­зу­ва­ни­те сек­ции в съот­вет­но­то на­се­ле­но мяс­то, ка­то кме­то­ве­те по мес­та съз­да­ват организация за то­ва. Из­би­ра­те­ли­те, нуж­дае­щи се от по­мощ за прид­виж­ва­не до из­би­ра­тел­ни­те сек­ции в Бал­чик, мо­гат да зая­вят тран­спорт на де­жур­ни­те те­ле­фо­ни в от­дел ГРАО: 0579 71055 и 0579 71071 от 7.00 до 18.00 ча­са в из­бор­ния ден – 02.04.2023 г.

На 18 март изтече и сро­кът за из­би­ра­те­ли­те, чий­то пос­тоя­нен и нас­тоящ ад­ре­си са в раз­лич­ни на­се­ле­ни мес­та. Общо 278 души са по­дали заяв­ле­ние за гла­су­ва­не по нас­тоящ ад­рес. Удостоверения за гласуване на друго място не са издавани. Следващото дежурство в отдел ГРАО – Балчик ще се осигури на 25 март (събота) от 9,00 до 17,00 ч. за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати.

Припомняме, че избирателите в община Балчик са близо 17 500, за тях са определени общо 38 секции, четири от които са в лечебни заведения. Около 1200 гласоподавателите сменят мястото, където ще упражнят правото си на вот. Причината е, че девета и десета секции от детската градина в балчишкия квартал „Балик“ се местят в училище „Св. св. Кирил и Методий“ с цел по-добра организация на изборния процес.

БТА- Албена Иванова