У В Е Д О М Л Е Н И Е

АЛБЕНА”  АД – к.к.  Албена уведомява своите акционери, че от 20.08.2019 г. ще започне изплащане по банков път на полагащия се дивидент, гласуван  на Общото събрание на акционерите за отчетната 2018 г., по следния начин:

за акционерите  –    физически и юридически  лица  с клиентски подсметки при инвестиционен посредник  /регистър Б на Централен депозитар/, дивидентите  ще бъдат изплатени от съответния инвестиционен посредник чрез системата на „Централен депозитар“АД.

-за акционерите – физически  лица с лични сметки в „Централен депозитар“АД /регистър А на Централен депозитар/, дивидентите  ще се изплащат чрез клоновете и офисите  на „Екпресбанк“ АД  в  от 20.08.2019 година до изтичане на 5-годишния давностен срок, представяне на документ за самоличност.

За информация: к.к. Албена,Централно управление,офис 443,офис 219, тел. 0579 6-29-54, тел.0579 6-21-91                                                                                                                                                                                                                            Изпълнителен директор:

  /Красимир Станев/