ПОКАНА

УС на РПК „Красота“ – с. Красен, кани всички свои член-кооператори на Годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 29.03.2019 г. от 12.30 часа в управлението на РПК, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на УС на РПК за 2018 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на РПК за 2018 г.
3. Заключение на КС по отчета на УС, годишния финансов отчет и доклад за контролната дейност през 2018 г.
4. Вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти, собственост на кооперацията.
5. Избор на пълномощници на Общото събрание на РКС през 2019 г.
6. Разни
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно.

Коментирай