За стриктно спазване на набелязаните мерки срещу болестта Африканска чума по свинете апелираха специалисти в заседанието на Областната епизоотична комисия вчера.

Областният управител Красимир Кирилов проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Участие в работата на комисията взе проф. д-р Паскал Желязков – от Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, директори на ловни и горски стопанства, представители на големите животновъдни ферми в областта, на местните власти и институции, имащи отношение към решаване на проблема – възникване на случаи на заболяването Африканска чума по свинете в страната и недопускане разрастване на заболяването.

Д-р Димка Димитрова – гл. експерт в Областна дирекция безопасност на храните, информира, че на територията на област Добрич има 7 промишлени ферми за отглеждане на свине, като три от тях са от тип „А“. Най-голямата от тях е комплексът в Козлодуйци, където по данни на онлайн системата вчера сутринта в 9.00 ч. отглежданите животни са 64 850 на брой. Предприети са всички мерки на границата, вземат се кръвни проби.

След това областният управител Красимир Кирилов, който председателстваше заседанието, предостави думата на проф. д-р Паскал Желязков, който отбеляза, че основният проблем за справяне с разпространение на болестта е човешкият фактор и стриктно спазване на мерките, които са набелязани. Според специалиста, необходимо е ОДБХ Добрич да извърши проверка на всички промишлени обекти за отглеждане на свине по документи за спазване на мерките за биосигурност. Проф. Желязков обърна внимание на факта, че преносител на заразата са дивите прасета, като отбеляза, че не бихме могли да затворим границата си с Румъния, откъдето е влязъл вирусът и затова е нужно горските стопанства да извършват обходи за умрели животни, които да бъдат загробвани на място. По думите на специалиста недопускане на разпространението изисква и подборен отстрел на диви прасета за намаляване на популацията, тъй като чакали, лисици и други диви животни, както и грабливи птици разнасят вируса. В заседанието участваха представители на големите свинекомплекси на територията на областта. Според д-р Румен Караманов – управител на свинекомплекса в с. „Козлодуйци“, трябва да има екипна работа от страна на институции, бизнес и обществото, за да бъде решен проблемът. Д-р Караманов поиска да бъде направена промяна в закона за ветеринарномедицинската дейност и да бъдат налагани глоби на тези, които не го спазват. Предложи също да се въведат глоби и за влизащи чужденци в страната през границите, които не спазват разпорежданията – а именно внасят храни със съдържание на свинско месо, като визира съседна Румъния, където заболяването е обхванало територията на цялата страна. Сред предложенията, които направи д-р Караманов и настоява да бъдат поставени на внимание е и забраната за отглеждане на животни в т. нар. задни дворове. Той сподели и за стриктните мерки, които има на територията на свинекомплекса, който ръководи, като подчерта, че вече са въведени такива и по пътя на животните – т. нар. транспортни коридори.

Инж. Тодор Гичев – директор на Регионална дирекция по горите – Варна, припомни, че има паричен стимул за отстрел на диво прасе – 150 лв., както и 50 лв. стимулиране за намерено мъртво и загробено диво прасе. Директорът на ДЛС Балчик инж. Калинка Тодорова обърна внимание, че дълго време се бавят пробите при лов на диво прасе, което създава проблем за ловните стопанства, които развиват ловен туризъм и имат клиенти от чужбина. НДТ

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛООЖНЕНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БОЛЕСТТА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в Република България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), протокол от заседание на Областна епизоотична комисия проведено на 23.07.2019 г. назначена със Заповед № окд-11-02-2/23.07.2019 г. на Областен управител на област Добрич, чл. 113 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията

НАРЕЖДАМ:

  1. Осемте общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич да организират ежеседмично свикването на заседания на общинските епизоотични комисии.

На същите да присъстват съответните председатели на Ловно-рибарските сдружения (ЛРС) на територията на областта, кметовете и кметските наместници и представители на животновъдите.

  1. Кметовете/кметските наместници, представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич (ОДБХ), Областна администрация Добрич, Общински служби „Земеделие“ и Ловно-рибарските сдружения да проведат информационни кампании до 31.07.2019 г. по населени места с цел информиране на населението отглеждащо свине в стопанства тип „заден двор“ и ловните дружинки за предприемане на мерки и завишаване на контрола във връзка с усложнената епизоотична обстановка. Да бъдат използвани всички възможни канали за комуникация и достъп до населението за разпространение на информация свързана с болестта АЧС: социални мрежи, срещи, брошури, листовки, публикации в печатните и електронни медии и др.

III.       Да бъде намалена популацията на дивите свине чрез постоянен индивидуален лов, без групов лов на гонка, както следва: в района на „горещи точки“ , в 10 км зона, около установените огнища на АЧС трябва да се сведе популацията до абсолютния минимум 0,3 на кв. км., като мерките да се изпълнят от ловните сдружения, наемателите на дивечовъдни участъци, служители на ДП и ИАГ.

  1. Да бъде подготвена и актуализирана непрекъснато от ОДБХ – Добрич карта на рисковите райони на територията на област Добрич във връзка с болестта АЧС, за запознаване на всички заинтересовани страни с потенциалните опасности от разпространение на заболяването.
  2. Всяка една община/кметство да определи място за евентуално обезвреждане, чрез загробване на трупове.
  3. Незабавно информиране на ОДБХ- Добрич, националната система 112, официалните ветеринарни лекари /ОВЛ/ на съответните общини, при констатиране на смърт на дива или домашна свиня, както и при забелязване на необичайни клинични признаци.

VII.     Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич и органите на МВР – Добрич да засилят контрола по републиканската пътна мрежа и да не се допуска търговията и придвижването на свине от нерегламентирани търговци, без придружителни документи, доказващи произхода и здравния им статус.

VIII.    Кметовете на общини и ОПУ – Добрич да създадат организация за почистване и обезвреждане на битови отпадъци в обществени паркинги, намиращи се в близост до пътища от републиканската пътна мрежа.

  1. Директорът на ОДБХ – Добрич да прилага стриктно мерките по отношение на фуражите и дезинфекцията на транспортните средства и помещенията описани в Заповед № РД-11-1264/03.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).
  2. Ловно-рибарските сдружения да организират обучения с участието на съответната ОДБХ/БАБХ на ловните дружинки във връзка с мерките за борба с болестта АЧС и да ги информират за необходимостта от незабавно предаване на пробите от отстреляни диви свине за изследване от акредитирана лаборатория.
  3. Граничните пунктове с Република Румъния, пристанището в град Балчик да осъществяват засилен контрол на личния багаж на пътниците, идващи от държави, в които е установена АЧС (Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова, Беларус, Русия, Румъния), за наличие на суровини и храни от животински произход, не претърпели термична обработка. Задължително да се извършва проверка на кемпери и каравани.

XII.      Областна дирекция „Земеделие“ да оказва логистично съдействие на кметовете и ОДБХ – Добрич при организиране на инвентаризация на животните, отглеждани във ферми за лична консумация в тип „заден двор“.

XIII.    На всички места: аварийни площадки, площадки за отдих, пътни отбивки, паркинги да бъдат поставени знаци/табели на различни езици, които да оказват мястото за изхвърляне на хранителни отпадъци.

XIV.    Сметосъбирането, почистването, дезинфекцията на местата за сметосъбиране и използваната техника и транспортирането на отпадъците до най-близкото Депо за отпадъци да се осъществява минимум 2 пъти седмично.

  1. Обезвреждането на отпадъците от аварийните площадки, площадки за отдих, канавки и канали за отводняване на пътищата, обществени паркинги е загробване след извършена дезинфекция с препарат „Виркон – S“ съгласно указанията на фирмата производител, на дълбочина 3 метра В Депата за отпадъци.

XVI.    Ловните стопанства да извършват ежеседмичен обход на горите, за които отговарят, като ежеседмично /петък до 12:00 часа/ да изпращат справка в Областна администрация Добрич за обходения терен.

XVII.   Представителите на промишлените свинеферми да предоставят информация за точния брой отглеждани свине в Областна администрация Добрич, ОДБХ – Добрич и Областна дирекция „Земеделие“ Добрич всеки петък до 12:00 часа.

XVIII.  ОДБХ – Добрич ежеседмично да изпраща отчет до Областния управител на област Добрич с информация за актуалната епизоотична обстановка в областта и предприети мерки за недопускане разпространението на заболяването.

XIX.    Осемте общински администрации да представят доклади от обсъдените и предприети мерки от заседанията на епизоотичните комисии, всеки петък до 12:00 часа в Областна администрация Добрич на следния електронен адрес: [email protected]

 

Настоящата  Заповед да се изпрати на членовете на Областна епизоотична комисия, Областно пътно управление – Добрич, сдружение  „Ловно – рибарско дружество” – Добрич, Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, ОДБХ – Добрич, Областна дирекция „Земеделие“ Добрич, кметовете на общините в област Добрич и други заинтересовани лица за изпълнение на мерките.

При необходимост органите на МВР да съдействат на компетентните институции при изпълнение на служебните им задължения. НДТ

 

Коментирай