1. Води

 

През 2017 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на вода от домакинствата в областта и през  2017 г. се оценява на 78 л/чов./ден.) или с 21 л под средното потребление в страната. С най-ниско потребление през 2017 г. са областите  Сливен (74 л/чов./ден.) и Търговище (68 л/чов./ден.), а с най-високо –  областите София – столица (126л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.).

За периода 2010-2015 г. в област Добрич не е имало ограничено водоподаване поради недостиг на вода, а през 2017 г.  0.1% от населението е било на режим (3.0% за страната). Най-засегнати от режим поради недостиг на вода са областите Ловеч (76.9%), Габрово (28.5%) и Търговище (18.1%).

През 2017 г. около 70.8% от населението на област Добрич е свързано с обществената канализационна мрежа (76.0% за страната), а със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с поне вторично третиране – 67.6%, при 63.2% за България.

 

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2017 г. за област Добрич общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 77 млн. лв., при 76 млн. лв. през 2016 година.

 

  1. Битови отпадъци

В област Добрич продължава тенденцията на намаление на образуваните битови отпадъци и през 2017 г., като количеството спада до 68 хил. т или с 6.8% по-малко спрямо 2016 година. Регистрира се намаление на относителния дял на предадените за депониране битови отпадъци – от 67.2% през 2016 г. на 63.2% през 2017 година. Същевременно се увеличава делът на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране – от 30.6% (2016 г.) на 34.2% (2017 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата в експлоатация за страната през 2017 г. е 104, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Добрич през 2017 г. са регистрирани две.

Относителниятдялнаобхванатотонаселениепрез 2017 г. сезапазванаравнищетонапредходнатагодина – 94.8% отобщотонаселение на областта, като за страната този показател е 99.7%.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Добрич е 402 кг на човек, което е с 25 кг по-малко спрямо 2016 година. През 2017 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 436 кг на човек, или с 30 кг повече спрямо 2016 година.

Сравнението по области през 2017 г. показва, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Габрово, София (столица), Варна и Пловдив (с над 500 кг/чов.), а най-малко – в област Кърджали (241 кг/чов.).

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

        Териториално статистическо бюро-Североизток

 

Коментирай