За възстановяване нормалното водоподаване на село Безводица, община Балчик, се работи от ноември миналата година и скоро се очаква да бъде нормализирано. Това коментира Па­вел Пав­лов – гла­вен ин­же­нер на областното дружество ВиК в Доб­рич, по повод последното безводие, продължило 50 часа – от 13 до 15 януари, съобщи Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна.

„Имах­ме из­вес­тни проб­ле­ми, тъй ка­то сон­да­жът на Без­во­ди­ца бе­ше в мно­го ло­шо със­тоя­ние и за­поч­нах­ме да во­дос­наб­дя­ва­ме от сис­те­ма­та на Об­ро­чи­ще. Ние и друг път сме во­дос­наб­дя­ва­ли от­там. Но за­поч­на­ха да се гу­бят ог­ром­ни ко­ли­чес­тва. Во­да­та от сис­те­ма­та вли­за във во­дое­ма и след око­ло два ча­са свър­шва во­да­та в се­ло­то. Имах­ме се­риоз­ни за­гу­би в са­мо­то се­ло Без­во­ди­ца. Изо­ли­рах­ме дос­та ава­рии. Ко­га­то е вър­вял сон­да­жът на Без­во­ди­ца, е вър­вял без­кон­трол­но, по­да­вал е кол­ко­то е нуж­но да зах­ра­ни ця­ло­то се­ло. Но то­ва в мо­мен­та не е въз­мож­но, за­що­то за­гу­би­те са ог­ром­ни. Започ­нах­ме да ги изо­ли­ра­ме. Око­ло но­ва го­ди­на имах­ме проб­ле­ми, за­що­то вре­ме­то бе­ше ло­шо и се нат­ру­па­ха мно­го не­ра­бот­ни дни. Об­що взе­то ра­бо­та­та вър­ви към нор­ма­ли­зи­ра­не. От­крих­ме къ­де се гу­би во­да­та, пе­рио­дич­но пъл­ним во­дое­ма и се­га ве­че нас­трой­ва­ме да ви­дим кол­ко ча­са ще по­да­ва­ме во­да, за да на­пъл­ним во­дое­ма. Има се­риоз­на на­деж­да, че ще се нор­ма­ли­зи­ра во­до­по­да­ва­не­то“, каза инж. Павлов.

В ця­ло­то се­ло во­доп­ро­во­ди­те са за смяна, защото загубите са огромни. Полагани са преди петдесет години, тръбите са с голям диаметър и авариите генерират огромни загуби, каза главният инженер на областното водно дружество Павел Павлов. Собственикът, общината, трябва да планира подмяната.

В зим­ния пе­риод, ко­га­то ня­ма пред­пос­тав­ка за краж­би с цел по­ли­ва­не, е мно­го по­ка­за­тел­но, че има за­гу­би. Во­да­та се гу­би точ­но по улич­ни­те во­доп­ро­во­ди, кои­то са ос­та­ре­ли. Тръ­боп­ро­во­ди­те в Без­во­ди­ца, как­то и в ос­та­на­ли­те се­ли­ща, са по­ло­же­ни пре­ди 50 го­ди­ни. По вре­ме­то на со­циа­лиз­ма са пра­ве­ни с ог­ром­ни диа­мет­ри, за снаб­дя­ва­не на го­ля­мо се­ло със сто­пан­ски сгра­ди. „При го­ле­ми диа­мет­ри и за­гу­би­те са го­ле­ми“, по­со­чи инж. Пав­лов.

Пла­ни­ра­ме да под­ме­ним фра­пи­ра­щи­те мес­та, ма­кар че нав­ся­къ­де има нуж­да. То­ва са опе­ра­тив­ни ре­мон­ти. Тряб­ва да се пла­ни­ра от име­то на соб­стве­ни­ка – об­щи­на­та, во­доп­ро­во­ди­те да се сме­нят в ця­ло­то на­се­ле­но мяс­то, обяс­ни глав­ният ин­же­нер на ек­сплоа­та­цион­но­то дру­жес­тво.

Коментирай