ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-  277 / 17 .  06 . 2019 г.

 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

О Б Я В Я В А М

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински център за специална образователна подкрепа на територията на област Добрич:

 

ИМЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
Център за специална образователна подкрепа “Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево Балчик

 

 

І. Кратко описание на длъжността:

        Директорът на центъра за специална образователна подкрепа, наричан по-нататък „център“, планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на обучението и на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, както и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на центъра.

 

 1. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността:
 2. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
 3. Да не е поставен под запрещение.
 4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 5. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
 6. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 7. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 8. Да притежава диплома за висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация по специалността специална педагогика, психология и/или логопедия, необходима за изпълнението на длъжността, която позволява на директора да формира норма на преподавателска работа
 9. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж в областта на обучението и подпомагането на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

III. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността.

1.3. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Списъкът с недопуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Добрич. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват и писмено като се посочват основанията за недопускането им.
 3. Списъкът с допуснатите до конкурс кандидати се публикува на интернет страницата на РУО – Добрич. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.
 4. Разработват се три варианта на тест, които включват по 50 затворени въпроса.
 5. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
 6. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.
 7. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.
 8. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 9. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
 10. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

11.1. Академични компетентности:

11.1.1. първоначална професионална подготовка;

11.1.2. учене през целия живот.

11.2. Организационни компетентности.

11.3. Управление на ресурси.

11.4. Комуникативни компетентности:

11.4.1. умения за сформиране на екип и на работа в екип;

11.4.2. умения за работа с родители и други заинтересовани страни.

11.5. Административни компетентности.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление до началника на регионалното управление на образованието;
 3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – 6 от заповедта;
 4. Документ за самоличност (документа се представя при подаване на документите за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 5. Документ за придобито висше образование, специалност, учителска правоспособност, професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата (копие/я);
 6. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж (копие/я);
 7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
 8. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);

 

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното управление на образованието – Добрич.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 20.06.2019 г. до 22.07.2019 г. вкл., всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в Регионално управление на образованието – Добрич, адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода“, № 5, ет. 3.  Лице за контакт: Станка Георгиева, тел 058/602307.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Любомир Тодоров – началник на отдел ОМДК. 

 ЖОРО ТОШКОВ

Началник на Регионално управление

на образованието – Добрич

Коментирай