През 2018 г. безработицата в област Добрич се понижи до 5,8%

Равнището на безработица в Добричка област средно за 2018 година е 5,8%[1], с 1,3 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година (7,1% за 2017 г.). Средногодишният брой на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта през 2018 година е 4629 при 5660 за 2017 година, с 1031 по-малко. Отчетеното през 2018 г. равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 7,0%.

За една година, спрямо декември 2017 г., броят на регистрираните безработни е намалял с 1218 лица. Най-значителен е спадът при лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца. Продължително безработните са с 621 лица по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се свива с 7,4 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 21% и в края на 2018 г. те са 582. Тази група съставлява 11,2% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Добричка област.

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2018 г. 10910 лица са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, реализирани в бюрата по труда от областта. 1966 безработни лица са взели участие в дейности за подпомагане уменията за търсене на работа и представяне пред работодател. През 2018 г. общо 501 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Добрич 704 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 137 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа.

В гр. Добрич равнището на безработица средно за 2018 година в града е 3,6%, с 0,7 процентни пункта по-ниско от предходната година. Броят на регистрираните безработни средно за годината е 1609, с 320 по-малко спрямо 2017 г.

7862 безработни в област Добрич са постъпили на работа през 2018 г.

На работа през 2018 година са постъпили 7862 безработни лица. От тях най-голям е делът на лицата без квалификация – 38,2% от всички започнали работа, следвани от лицата с работническа професия – 36,4% и със специалност – 25,4%. През 2018 година на работа са устроени 1182 младежи до 29-годишна възраст. В заетост са включени и 597 безработни лица с регистрация в бюрото по труда над 1 година.

На първичния пазар на труда през 2018 г. работа са започнали 7201 безработни лица. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 6552 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми за заетост устроените са 144, а по насърчителните мерки за заетост  – 99 лица. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 418 лица.

През 2018 година в бюрата по труда от областта са заявени 8086 работни места. На първичния пазар са обявени 7126 работни места. От работодатели от частния сектор са заявени 85,0% от работните места. Най-голямо търсене на работна сила през годината се регистрира в хотелиерството и ресторантьорството (2644) и преработващата промишленост (1125). Следват заявените свободни работни места в сферата на търговията (712), строителството (592), селското стопанство (510), държавното управление (325), образование (276), административни и спомагателни дейности (214). По програми за заетост са обявени 136 работни места. 770 са обявените работни места по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По мерки за заетост са заявени 54 работни места.

Коментирай