ПОКАНА

УС НА ЗКПУ „Лясково“ – с. Лясково, община Добричка, свиква своите членове на годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 7.04. 2019 година /неделя/ от 9.00 часа в салона на читалището в с. Лясково, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване и прием на член-кооператори
2. Отчет на УС за 2018 година
3. Отчет на КС за 2018 година
4. Счетоводен отчет за 2018 година
5. Освобождаване на членове на КС
6. Избор на членове на КС
7. Разни
Забележка: На основание чл. 17, ал 2, от ЗК, при липса на кворум, събранието се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред.
ОТ Управителния съвет

Коментирай