СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми съграждани,

Община град Добрич Ви уведомява, че:

 

  1. На 31 януари 2019 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2019 г. :
  • са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2019 г.
  • могат да платят първа вноска за патентен данък за 2019 г.;
  • имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2019 г. с 5 на сто отстъпка.
  1. На 30 януари 2019 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2018 г.
  2. До 31 март 2019 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2019г.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • касово – в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

– в касите на Easy Pay в цялата страна;

– в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

  • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка      –           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

“ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   –  SOMBBGSF

код за вид плащане – патентен данък                                     –  44 14 00

код за вид плащане – такса за притежаване на куче            –  44 80 13

код за вид плащане – туристически данък                             –  44 28 00

    • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

 

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

Община град Добрич

 

 

 

Коментирай