О    Б     Я    В    А 

На основание Заповед № 082/04.02.2019г. на Кмета на Община Генерал Тошево, чл.14  и чл. 37 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения №3-15/13.04.2016г., №8-8/05.11.2018г., №9-10/20.12.2018г.,  №9-11/20.12.2018г.        на Общински съвет Генерал Тошево, е ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:

  1. I. За изграждане на гараж, върху петно с площ 50.00 кв.м., представляващо част от УПИ №I-553, кв.61 по ПУП на гр.Генерал Тошево – частна общинска собственост, съгласно АОС №57/18.09.1997г., начална тръжна цена  в размер на  1 000 (хиляда) лв.

II.Отдаване под наем на следните  дворни места – общинска собственост  за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2018-2019г.,  начална тръжна цена  в размер на – 60.00лв./дка.:

 

№ по ред  

Населено място

 

Квартал

 

УПИ №

 

Площ /кв.м.

1. с.Малина  

 

Кв.10 УПИ №IX    640
Кв.11 УПИ №II 1 350

 

2. с.Сираково
  Имотът се намира в околовръстния полигон на селото  

2 500

3. с.Сърнино
  Кв.11 УПИ №XIII 1 245

 

4. гр.Генерал Тошево
  Промишлена зона ПИ№ 2135 1 300
  Промишлена зона ПИ№ 2281      13 450

 

5. кв. Пастир  
  Кв.20 УПИ №VII – 108 1 600
  Кв.6 УПИ№IV-44 1 460
  Кв.2 УПИ№ IХ-10 2 130
  Кв.2 УПИ№ VIII-11 1 130
  Кв.2 УПИ№ VIобщ 1 350
6. с.Конаре
  Кв.2 УПИ №I 1 310
  Кв.9 УПИ №XI–11,12     825
  Кв.9 УПИ №XIV-11 1 400
  Кв.5 УПИ №III-4 1 550
  Кв.21 УПИ №V-51 1 000
7. с.Бежаново
  Кв.15 УПИ №XXII 1 310
  Кв.15 УПИ №XXI-12 1 230
8. с.Къпиново
  Кв.9 УПИ№ VI    840
  Кв.9 УПИ№VII     805
  Кв.9 УПИ№X     800
  Кв.9 УПИ№XI     820
  Кв.9 УПИ№XII     840
9. с.Росица
  Кв.73 УПИ №I 1 730
Кв.73 УПИ №III 1 350
Кв.73 УПИ №II 2 300
Кв.73 УПИ №VIII 2 600
Кв.73 УПИ №VII 2 360
Кв.73 УПИ №VI 1 860
Кв.73 УПИ №V 1 760
Кв.73 УПИ №IV 2 450
10. с.Чернооково
Кв.18 УПИ №VI 1 240
Кв.18 УПИ №VII 1 240
Кв.18 УПИ №IX 1 240
Кв.18 УПИ №X 1 240
Кв.18 УПИ №XI 1 180
Кв.18 УПИ №XII 1 150
Кв.24 УПИ №III-82 1 250
Кв.30 УПИ №-133 1 200
11. с.Преселенци
Кв.13 УПИ №II 1 350
Кв.13 УПИ №I 1 120
12. с.Писарово
  Кв.3 УПИ №V-42 1 160
  Кв.3 УПИ №IV-43 1 160
  Кв.16 УПИ №V 780
  Кв.16 УПИ №VI 850
  Кв.16 УПИ №VII 1 000
13. с.Спасово
  Кв. 59 УПИ№I-снс    865
  Кв. 59 УПИ№II-снс    685

 

14. с.Средина
  Имотът се намира в околовръстния полигон на селото 10 529
15. с.Кардам
  Кв.53 УПИ №I-за озеленяване 11 235
  Кв.35 УПИ №I-за озеленяване 15 820
16. с.Великово
  Кв.16 УПИ №IХ 1 540
17. с.Житен
  Кв.46А УПИ №V-290 1 370
  Кв.46А УПИ №VI-291 1 260
  Кв.46А УПИ №VII-292 1 230
  Кв.47 УПИ №V-282 1 375

 

      III. Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд,  за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2018-2019г.:

 

№ по ред  

Населено място

 

Поземлен имот

 

      НТП, категория

 

Площ /кв.м.

Начална наемна  цена/лв/година
1. Генерал Тошево  №14711.168.165

 

Вид територия- земеделска,  трета категория, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“  

37 915

 

3 412.00

 

  1.      IV. Отдаване под наем на  недвижим имот- общинска собственост, за срок от 5 (пет)години:

 

Местонахождение на имота Площ

кв.м

предназначение Начална наемна цена /лева/месец
1. Гр.Генерал Тошево

ул. „ Васил  Априлов” №8  – част от УПИ №ХVІІ в кв.63, съгласно АОС 175/02.09.1999г, вписан под №26 том VІІ, вх.рег.№3460 от 22.06.2005г.

 

 

35,00

Празно място за поставяне на  преместваем търговски обект  

 

45.50

 

Публичният търг ще се проведе на 27.02.2019г. от 14.00 часа в административната сграда на община Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 в залата на третия етаж.

Тръжна документация за имоти, обявени за  учредяване  право на строеж, се получава в стая 411,  срещу 20.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 25.02.2019г.

Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под наем, се получава в стая 411, срещу 5.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 25.02.2019г.

Депозитите за участие  в размер на 10% от  цената на имота се внасят в касата, находяща се на I етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.

Депозит и заявки за участие се приемат до 15.00 часа на 25.02.2019г.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Коментирай