Ново оборудване за преодоляване на аварийни ситуации ще бъде осигурено на територията на община Добричка в рамките на съвместен българо-румънски проект, който ще се изпълнява до 2021 година.

Кметът на община Добричка инж. Тошко Петков подписа в Кълъраш, Румъния,  договор за финансиране на Община Добричка по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“ (ROBG-415) по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V–A Румъния – България 2014-2020, в рамките на приоритетна ос 3 – Безопасен регион. Водещ бенефициент е Община Добричка, в партньорство с Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш.

Целта на проекта е да увеличи трансграничното сътрудничество при управление на извънредните ситуации, чрез няколко действия: закупуване на модерно оборудване за ранно предупреждение и бърза реакция при възникване на извънредна ситуация – електронен стенен екран за Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш, доставяне на оборудване за бърза реакция за смекчаване и предотвратяване на отрицателните последици от бедствия (като наводнения, пожар, бури и др.) в община Добричка. Ще бъде изготвена обща Стратегия и План за общи действия за реагиране на различни възможни видове рискови ситуации, срещу наводнения и други природни бедствия. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне населението от двата региона да се възползва от защитните мерки в случай на рискови ситуации. Ще бъде създадена мрежа от партньорства между териториалните единици, участващи в дейности за гражданска защита.

Очакван резултат е подобряване на координацията и ефективността на органите в съвместното ранно предупреждение, в съответствие с политиките и насоките на ЕС.

Общата стойност на проекта е 800 216,17 евро, от които бюджетът на Община Добричка е в размер на 518 237,11 евро. ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на България и Румъния и съответните партньори ще осигурят 15% съфинансиране.

Дейностите по проекта стартираха вчера и ще приключат на 12.03.2021 г.

Коментирай