О    Б     Я    В    А 

На основание Заповед № 239/12.03.2019г. на Кмета на Община Генерал Тошево, чл.14  и чл. 35 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 и чл.81   от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения №1-13/30.01.2019г., №9-11/20.12.2018г., №1-10/30.01.2019г. на Общински съвет Генерал Тошево, е ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:

  1. I. За продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост: с. ЙовковоПИ с идентификатор 34045.501.241 с площ 781кв.м, начална тръжна цена 1 952.00лв.
  2. II. За отдаване под наем, за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанската 2018-2019г., на земеделска земя от Общински поземлен фонд:

 

№ по ред  

Населено място

 

Поземлен имот

 

      НТП, категория

 

Площ /кв.м.

Начална наемна  цена/лв/година
1. Генерал Тошево  №14711.168.165

 

Вид територия- земеделска,  трета категория, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“  

37 915

 

3 412.00

                                                                                                               

       III. За отдаване под наем,  за срок от 6 (шест) години, считано от стопанската

2019–2020г.  на дворно място:  

 

Местонахождение

на УПИ / ПИ №…..

Площ

Кв.м

Начална наемна цена

лева / дка

1. Гр. Генерал Тошево    
  ПИ № 2277 по ПУП на Промишлена зона 12 296 60 лв./дка.

 

    

 

 

 

  1. IV. За отдаване под наем,  за срок от 5 /пет/ години, по начални тръжни наемни цени, съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени, определени по зони за обекти, извършващи търговска, производствена и други дейности и услуги на територията на община Генерал Тошево към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на следните недвижими имоти –  общинска собственост:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Местонахождение на имота Площ

кв.м

Начална месечна наемна цена / лева
1. с.Кардам – сграда,  находяща се в УПИ №I-137  в  кв.7 по ПУП на селото  

4

 

3.60

2. с.Житен-помещение  за спортна дейност в сградата на бившата  детска градина, находяща се в УПИ №IV-цдг  в кв.15  по ПУП на селото  

50

 

5.00

 

 

3. с.Пленимир-помещение в сградата на кметство, находяща се в УПИ №VII в кв. 5 по ПУП на селото  

12

 

14.40

4. гр. Генерал Тошево- гараж, намиращ се в УПИ  №ХХV—болница в кв.65 по  ПУП на града  

30

 

21.00

 

Публичният търг ще се проведе на 03.04.2019г. от 14.00 часа в административната сграда на община Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 в залата на третия етаж.

Тръжна документация за имот, обявен за  продажба, се получава в стая 411,  срещу 20.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 01.04.2019г.

Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под наем, се получава в стая 411, срещу 5.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 01.04.2019г.

Депозитите за участие  в размер на 10% от  цената на имота се внасят в касата, находяща се на I етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.

Депозит и заявки за участие се приемат до 15.00 часа на 01.04.2019г.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

 

Коментирай