„Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, на основание чл. 91, ал. 1, във вр. с чл. 90 ал. 1 от КТ, във вр. с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурс за заемане на длъжностите „Началник отделение“ и „Старша медицинска сестра“ на следните отделения: Отделение по неонатология; Отделение по нервни болести; Отделение по педиатрия; Първо отделение по вътрешни болести; Второ отделение по вътрешни болести; Отделение по ортопедия и травматология; Отделение по диализно лечение.

Място на работата: съответното отделение на лечебното заведение.

Характерът на работата е определен съобразно длъжностната характеристика.

Изисквания за заемането на длъжностите „Началник на отделение“:  Образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина; Призната медицинска специалност по профила на отделението; За длъжността „Началник на отделение“ на Първо отделение по вътрешни болести призната медицинска специалност следва да е „ендокринология“ или „нефрология“; За длъжността „Началник на отделение“ на Второ отделение по вътрешни болести призната медицинска специалност следва да е „гастроентерология“ или „пулмология“; За длъжността „Началник на отделение“ на Отделение по диализно лечение  призната медицинска специалност следва да е „нефрология“. Стаж след придобиването на медицинска специалност: За длъжността „Началник на отделение“ на Отделение по неонатология – 3 години; За длъжността „Началник на отделение“ на Отделение по нервни болести – 5 години; За длъжността „Началник на отделение“ на Отделение по ортопедия и травматология – 7 години; Членство в Българския лекарски съюз;  Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

Изисквания за заемането на длъжностите „Старша медицинска сестра“: Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“; За длъжността „Старша медицинска сестра“ на Отделението по ортопедия и травматология – трето квалификационно ниво от Квалификационната рамка по чл. 8, т. 8 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите; Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

Документи за участие за длъжностите „Началник на отделение“:  Заявление за участие н конкурса; Професионална автобиография, с подробно посочен професионален стаж и професионален опит (европейски образец); Копия от дипломи за образование и квалификация; Документ/и, удостоверяващ/и стаж след придобиването на медицинска специалност – само за кандидатите за длъжностите „Началник на отделение“ на Отделение по неонатология, Отделение по нервни болести е Отделение по ортопедия и травматология (Кандидатите, които са придобили стажа си в „МБАЛ-Добрич“ АД не представят документ за удостоверяване на стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на кандидатите до конкурс);  Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз; Писмен проект на тема: „Организация и управление на дейността в отделението за тригодишен период“, представен в 2 екземпляра.

Документи за участие за длъжностите „Старша медицинска сестра:  Заявление за участие н конкурса; Професионална автобиография, с подробно посочен професионален стаж и професионален опит (европейски образец); Копия от дипломи за образование и квалификация; Документи за трето квалификационно ниво от Квалификационната рамка по чл. 8, т. 8 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите –  само за кандидатите за длъжността „Старша медицинска сестра“ на Отделението по ортопедия и травматология; Писмен проект на тема: „Управление на здравните грижи в отделението за тригодишен период“, представен в 2 екземпляра.

Документите за участие се представят в срок до 16.00 часа на 21.01.2018 год. в отдел „Човешки ресурси“ на лечебното заведение в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, ет. 4, лично от кандидатите или от упълномощено лице, или по пощата. Документите трябва да се представят в запечатан плик, на който кандидатът следва да напише трите си имена, адрес и телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства. Проектът в 2 екз. се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

Конкурсът за всяка длъжност ще се проведе при следния ред:

Първи етап: Допускане на кандидатите до участие в конкурса след проверка на представените документи. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

Втори етап: Разглеждане и оценяване на проекта, устна защита на проекта от кандидата и класиране на кандидатите. До устна защита и класиране се допускат кандидатите, получили оценка на проекта не по-ниска от 4.50.

Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, в отдел Човешки ресурси на лечебното заведение или при поискване може да се изпрати по пощата за сметка на кандидата.

За контакти: Човешки ресурси, тел. 058/600 488 в. 325

 

 

Коментирай