П О К А Н А

Управителният съвет на Кооперация “Взаимоспомагателна Земеделска Кредитна Асоциация на Частните Стопани Генерал Тошево” гр. Генерал Тошево ул. “Ал. Димитров” № 1 свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 12 април 2019 г. (петък) от 17.00 ч. в залата на ІІІ етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Генерал Тошево ул. „Васил Априлов” № 5, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решения за прекратяване на членствени правоотношения с член-кооператори, включително изключване на член-кооператори, изслушване на постъпили молби за изтегляне на дялов капитал. Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови членове.
 2. Отчет на Управителния съвет за годишната дейност на кооперацията за 2018 г., годишен финансов отчет на кооперацията за 2018 г., одиторски доклад за 2018 г., заключение на Контролния съвет.
 3. Отчет на Контролния съвет за 2018 г.
 4. Разглеждане на доклад за извършен одит на кооперацията от вътрешен одитор при НКС на ВККЧЗС „Евростарт“.
 5. Вземане на решение за одобряване на отчета на Управителния съвет за годишната дейност за 2018 г.
 6. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и одиторския доклад.
 7. Вземане на решение за одобряване на отчета на Контролния съвет за 2018 г.
 8. Вземане на решения за разпределение на печалбата за 2018 г.
 9. Вземане на решения за извършване на прихващане на дялови вноски и ликвидационни дялове със задължения към кооперацията.
 10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията и на членовете на Управителния и на Контролния съвет за 2018 г.
 11. Определяне средства за дейността на Контролния съвет на кооперацията за 2019 г.
 12. Избор на пълномощници за участие в ОС на НКС на ВККЧЗС „Евростарт“.
 13. Утвърждаване решение на Управителния съвет за привличане на финансов ресурс.
 14. Вземане на решения за изменения и допълнения в Правилата за приемане на средства под формата на заеми от членовете на кооперацията и за определяне на размер на лихвите по заемите.
 15. Вземане на решения относно изпълнение задълженията на кооперацията в качеството й на лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 16. Определяне на регистриран одитор. 

Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно (18.00 ч.), при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите.

Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоставени за разглеждане на членовете на Общото събрание след 01 април 2019 г. в офиса на кооперацията по седалище и адрес на управление.

Управителен съвет на Кооперация “ВЗКАЧС Генерал Тошево”

Коментирай