През 2018 г. в областДобричбешепроведеноизследванезаизползванетонаинформационно-комуникационнитехнологии (ИКТ) в домакинствата и отлицата.Изследванетосепровеждавъввсичкидържави – членкинаЕвропейскиясъюз, пообщаметодология, коятоосигурявамеждународнасъпоставимостнарезултатите. В областДобричсаанкетирани 108 обикновенидомакинства и 207 лица, а застранатаанкетиранитеса4 223 домакинстваи 9 275 лицанавъзраст 16 – 74 навършенигодини.

Резултатитеотпроведенотопрез 2018 г. изследванезаизползванетона ИКТ в домакинствата и отлицатапоказват, че 75.2% отдомакинствата в областДобричиматдостъпдоинтернет[1], като е отбелязанръстот 12.9 процентнипунктаспрямопредходнатагодина.  В България 72.1% отдомакинстватаиматинтернет в домоветеси.

Прирегулярнотоизползваненаинтернетотлицата в сравнение с предходнатагодина в областта е регистрираноувеличениеот10.2процентнипункта в деланалицата, коитосевъзползватотудобстватанаглобалнатамрежавсекиденилипоневеднъжседмично, а в сравнение с 2010 г. – ръстот31.2процентнипункта. През 2018 г. в областДобрич64.7% отнаселениетонавъзрастмежду 16 – 74 навършенигодиниизползваинтернет, всекиденилипоневеднъжседмично на работа, вкъщи или на друго място (фиг. 1). Товаотреждаседмапозициянаобласттапотозипоказател, докатонапървасажителитенаобластСофия (столица).

В област Добрич мъжете са по активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 65.8 и 63.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 91.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 52.5% от лицата с основно или по-ниско образование.

През 2018 г. 28.9% отлицата в областДобричизползватглобалнатамрежазавзаимодействие с органитенадържавната и местнатавласт, катозастранататеса 22.2% (фиг. 1).

През 2018 г. делътналицата, коитопазаруватонлайнзаличницели в Североизточенрайон, достига 25.6%[2], при 20.8% застраната.

ИлгаИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

За още интересни публикации ни последвайте в pinterest или Google+

Коментирай