Вчера екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Община град Добрич, проведе информационна среща на тема „Европейски средства за образованието“. Присъстваха близо 40 представители на образователни и обучителни институции и организации, общински служители и медии.  Официално събитието беше открито от д-р Баева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич, която призова присъстващите да използват всички възможностите  за привличане на европейски средства в сферата на образованието.

Управителят на ОИЦ – Добрич, Геновева Друмева презентира възможностите за финансиране за училищата и детските градини със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С бюджет от 14 млн. лв., Оперативна програма „Наука и образование на интелигентен растеж“ 2014-2020 г. ще подпомогне въвеждането на дуалната система на обучение и създаването на тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Допустими кандидати по процедура „Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)“, която ще стартира март 2019 г. ще са професионалните гимназии, които ще получат 100% финансиране, в размер от 200 хил. лв. до 500 хил. лв. Работодателите ще са допустими партньори по процедурата.

Чрез планираната юли 2019 г., процедурата „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ учители, директори и други педагогически специалисти ще могат да повишат професионално-педагогическите си компетентности за работа в мултикултурна среда. Специализирани обслужващи звена, висши училища, научни и обучителни организации ще са допустимите кандидати. Финансирането ще е 100%, в границите от 100 хил. лв. до 391 166 лв.

През септември се очаква да стартира прием на проекти предложения по „Професионално образование за успешна реализация на пазара на труда на регионално ниво“, чиято цел е адаптиране на професионалното образование и обучение в съответствие със спецификите и нуждите на пазара на труда. Бюджетът е разпределен по райони на планиране, като за Североизточен е 1,2 млн. лв. Допустими кандидати са Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите са.

Висшите училища ще могат да разработят проект по процедурата „Усъвършенстване на системата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, с бюджет от 30 млн. лв. Целта на операцията е да се подобри качеството на висшето образование, да се повиши на квалификацията на персонала и да се подобрят  практическите умения на студентите за работа в реална работна среда.

Експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси – София представиха отворените поканите за кандидатстване по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ в секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“ по програма Еразъм+.

В сферата на училищното и професионално образование и образование за възрастни ще се финансират стратегически партньорства за обмен на добри практики и за подкрепа на иновациите. Те ще дадат възможност на организациите да развият и укрепят своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. Ще се финансират проекти за разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Партньорствата трябва да включват най-малко три партньорски организации, като максималното финансиране възлиза на 150 000 евро на година. Проектите трябва да включват разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да произведат висококачествени проектни резултати.

Чрез проекти за  „Партньорствата за училищен обмен“ институциите в областта на училищното и предучилищното образование имат възможност за мобилност на учениците и персонала си в чужбина, с което ще увеличат организационния си капацитет и повишат възможностите си за работа по международни проекти. От две до шест броя училищни институции може да включва стратегическото партньорство, като финансирането е в размер до 16 500 евро на година.

Подаването на проектни предложения се извършва след регистрация в портала за участници (www.ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html) и попълване на уеб базиран формуляр. Крайният срок за подаване на проекти по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ е 21.03.2019 г.

В помощ на потенциалните кандидати, експертите дадоха практически насоки за разработването на успешно проектно предложение и избягване на често срещани  грешки. Обсъдени бяха финансовите изисквания, допустимост на идеите, изпълнение на е дейности и работа с партньори по обявените покани. Присъстващите активно участваха в дискусията и изявиха желание за участие в следващи такива срещи.

Коментирай