По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 9 463 нефинансовите предприятия, от област Добрич, или с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 832 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 556, а на средните (от 50 до 249 заети) е 67. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 8.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община град Добрич – 54.8% и в община Балчик – 13.9% от общия брой за областта.

Произведената продукция в област Добрич  възлиза на 2 374 млн. лв., като е отчетен ръст от 8.1% спрямо 2016 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, с дял на произведената продукция – 31.4%, следван от сектор „Преработваща промишленост“ –  с 23.2%.

Нетните приходи от продажби достигат 3 667 млн. лв., като е отчетено повишение от 6.2% в сравнение с предходната година. Предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 39.8%, следвани от  предприятията от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“ – съответно 20.0 и 16.8%.

Предприятията в областта приключват годината с положителен финансов резултат от 273 млн. лв., или с 20.0% повече от 2016 година. През 2017 година 6 939 предприятия са реализирали печалба, 1500 – загуба и 1024- нулев финансов резултат.

Заетите лица в нефинансовите предприятия на областта са 37 906 лица, което е с 0.3% повече от 2016година.

*****

 

В обхвата на нефинансовите предприятия са включени всички сектори по КИД – 2008 с изключение на

„Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.

Илга ИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

Коментирай